Dodacie podmienky - GDPR


 Predávajúci:
 VitaFit s.r.o.

 Gercenova 15
 P.O. Box 229, 850 00 Bratislava
 IČO 34151583,  IČ DPH SK2020195771


 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 29701/B

 Účet predávajúceho : Tatra banka   SK68 1100 0000 0026 2912 6080

                                CSOB banka SK58 7500 0000 0040 2238 4138
 Email: vitafit@vitafit.sk
 Tel. číslo mob. : 0905 448 715

 

 Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami v zmysle
 § 409 a nasl. Obch. Zákonníka sa objednávka považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 Predmetom predaja sú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu.

 2. OBJEDNÁVKA TOVARU

 Tovar si môžete objednať úplným vyplnením objednávky v elektronickom obchode, alebo emailom na adrese vitafit@vitafit.sk, prípadne telefonicky.

 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 Dodanie tovaru predávajúci vybaví do 7 pracovných dní a odoslanie potvrdí e-mailom, pripadne telefonicky. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.


 Predavajúci sa zaväzuje dodať objednaný druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase potvrdenej objednávky. V niektorých prípadoch pri výrobku môže byť uverejnená ilustračná fotka. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar bez udania dôvodu, najmä ak vzniknú pochybnosti o serióznom jednaní objednávateľa, toto nedodanie oznámi e-mailom do 7 dní od objednania.
 Predávajúci môže kupujúceho kontaktovať dodatočne telefonicky, e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

 Predávajúci má právo na zaplatenie dohodnutej ceny od kupujúceho za dodaný tovar pri prevzatí zásielky v termíne splatnosti.

 Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu pri prevzatí zásielky v termíne splatnosti.

 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po potvrdení objednávky predávajúcim.

 3. DODACIE PODMIENKY

 Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu poštou alebo na požiadanie kupujúceho inou dopred dohodnutou formou.

 Ak je tovar na sklade, bude najneskôr odoslaný kupujúcemu do 7  prac. dní od automatického potvrdenia objednávky.

 Pri platbe vopred na účet najneskôr do 7  prac. dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

 V prípade, že predávajúci nebude schopný odoslať tovar v uvedených lehotách, uvedenú skutočnosť kupujúcemu oznámi emailom.

 Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje kupujúcemu poplatky vo výške:

 Slovenská pošta, a. s. - dobierka alebo platba vopred na účet:

 5,00 €  pre nákup do 100 €  bez DPH.

Kuriérska služba

 4,58 €  pre nákup do 100 €  bez DPH
 pre nákup za viac ako 100 €  bez DPH platba podľa tarifných podmienok kurierskej služby.

Poznámka: Tovar posielame aj do zahraničia pri platbe na účet vopred. Za doručenie suma platí osobytne: podľa štátu a váhy balíka.

4. VRÁTENIE TOVARU

 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky kupujúceho v prípade, keď nevie zabezpečiť objednaný tovar, o tejto skutočnosti musí okamžite informovať kupujúceho. V prípade platby vopred mu vráti zaplatenú sumu za objednaný tovar v plnej výške, najneskôr do 14 pracovných dní na bankový účet kupujúceho.


 Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim v prípade chybných alebo neúplných kontaktných údajov uvedených v objednávke kupujúcim.

 V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a vrátiť nepoužitý a nepoškodený tovar do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

 Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

 - písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí

 - ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho za nasledujúcich podmienok:

 1.      tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
 2.      tovar nesmie byť použitý
 3.      tovar musí byť nepoškodený,
 4.      tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, dokladu o kúpe atd.

 - tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy, nie na dobierku

 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar poštovou poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

 Kupujúci môže emailom zrušiť objednávku bez storno poplatkov len do doby, pokiaľ mu predávajúci emailom alebo telefonicky nepotvrdil objednávku.

 V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, bude tento poslaný späť na náklady kupujúceho.

 V prípade nevyzdvihnutia zásielky si VitaFit s.r.o. vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu obojsmerné prepravné náklady na zásielku v plnej výške podľa cenníka doručovatelskej služby.

 V prípade nadrozmerných zásielok (nad 15 kg) je poplatok za doručenie dojednaný individuálne.

 5. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE

 Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v elektronickom obchode VitaFit s.r.o.  je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa predaja tovaru predávajúcim.

 Reklamácie výrobnej vady tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu nebudú uznané.

 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci, alebo jej častí spôsobené nadmerným používaním, alebo poškodení zvieraťom, alebo využitím produktu na iný účel, ako ku ktorému je určený.

 Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu spolu so záručným listom, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

 Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom a v originálnom obale.

 Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

 Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

 Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 Miestom na doručenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho alebo poštová adresa P. O. Box 229, 850 00 Bratislava


 6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR

Zásady spracovania osobných údajov

Kontaktné údaje správcu

Názov: VitaFit spol. s r.o.
Adresa sídla: Gercenova 15, 851 01 Bratislava
IČO: 34151583
E-mail: vitafit@vitafit.sk
Telefón: +421905448715

Spracovanie osobných údajov prebieha v súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadení"), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.

1. Pojmy
Subjekt údajov: Fyzická osoba alebo právnická osoba (spotrebiteľ a osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vy" alebo „zákazník");
Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikační číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej tiež „údaje" alebo „informácie");
Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je MEANDRA SK,s.r.o. (ďalej tiež „my");
Zpracovatel: Subjekt, ktorý na základe zákona nebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej tiež „obchodný partner" či „partner");
Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.vitafit.sk
Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, vyriaďovanie podnetov a sťažností, zasielanie informačných newsletterov či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;
Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverov tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webstránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používajú pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webstránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.
Tretie krajiny: štáty mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú predovšetkým členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

2. Aké osobné údaje sú spracovávané?
My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:
a) identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;
b) elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
c) iné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
d) ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;
e) ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.

3. Aký je pôvod osobných údajov?
Spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete napr. pri objednávke našich služieb, registrácii používateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletterov. Typicky ide o
● identifikačné a adresné údaje;
● elektronické kontaktné údaje;
● ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webstránky. Väčšinou sa jedná o:
● iné elektronické údaje:
▪ cookies
▪ webstránka, z ktorej ste na naše webstránky prišli;
▪ IP adresa;
▪ dátum prístupu a doba prístupu;
▪ vyhľadávacie dopyty;
▪ kód odpovedi http a https;
▪ prenášané skupiny dát;
▪ údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

4. Prečo sú osobné údaje spracovávané?
Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané pre nasledujúce účely:
● Plnenie zmluvného vzťahu.
● Správa zákazníckeho účtu.
● Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, doporučenia kníh, vyriaďovanie podnetov, sťažností a reklamácií.
● Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb.
● Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy.
● Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich webstránok a Vášho správania na webe.
● Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier.
● Ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb.
● Účtovné a daňové účely.
● Plnenie ostatných právnych povinností.

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe nasledujúcich právnych dôvodov:
● Plnenie zmluvy.
● Plnenie právnej povinnosti.
● Oprávnený záujem správcu na zasielanie informačných newsletterov.
● Súhlas so zasielaním informačných newsletterov.

Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Ak plánujete prostredníctvom našich webstránok uskutočniť objednávku, máte povinnosť nám pre tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.

5. Ako dlho sú osobné údaje spracovávané?
Vaše osobné údaje sú spracovávané:
● po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (4 roky);
● po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové doklady 10 rokov);
● po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných newsletterov (2 roky od posledného otvorenia informačného newsletteru);
● po dobu trvania Vášho súhlasu (najdlhšie po dobu 4 roky od jeho udelenia, prípadne 4 roky od poslednej objednávky).

6. Komu sú osobné údaje sprístupnené?
Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):
● Poskytovatelia prepravy tovaru.
● Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva.
● Poskytovatelia IT služieb a hostingu, najmä systému BiznisWeb.
● Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok.
● Poskytovatelia analytických služieb.
● Poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznícku podporu.
● Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet).
● Poskytovatelia právnych služieb, advokáti.
● Poskytovatelia tlačových a poštových služieb.
● Partneri spolupracujúci s nami na vernostných programoch, pri poriadaní konferencií, seminárov a iných akcií.
● Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu.
● Orgány verejnej správy.

7. Sú osobné údaje predávané mimo EÚ?
Správca má / nemá úmysel predávať osobné údaje do tretej zeme (mimo Európsky hospodársky priestor) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú:
● Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webstránok, Vášho správania na webstránkach a obchodných konverziách.
● Poskytovatelia IT služieb a hostingu, vrátane cloudových služieb.
● Poskytovatelia mailingových služieb.

8. Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?
Osobné údaje sú spracovávané manuálne i automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo.

9. Aké sú práva subjektov údajov?
Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva (čl. 15 až 21 GDPR):
● Právo na prístup k osobným údajom.
● Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov.
● Právo na výmaz osobných údajov.
● Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov.
● Právo na prenositeľnosť údajov.
● Právo vzniesť námietku proti spracovaniu.
● Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania.

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou.

10. Ako sú spracovávané súbory cookies?
Spracovávané súbory cookies je možné oddeliť podľa platnosti na:
● dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, kým zavriete Váš prehliadač,
● trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookies vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vášho prehliadača).

A podľa funkcií na:
● esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webstránok,
● preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webstránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webstránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webstránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
● analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našom webe (tzv. User Experience = používateľský zážitok) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webstránky.

Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

11. Sú spracovávané i údaje o deťoch?
Naše webstránky nie sú určené deťom mladším 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších 16 rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

12. Záver
Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.

 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho