Dodacie podmienky


 Predávajúci:
 VitaFit s.r.o.
 P.O. Box 229, 850 00 Bratislava

 Prevádzka: Poliklinika Šustekova, Šustekova 2,  851 04 Bratislava 
 IČO 34151583,  IČ DPH SK2020195771


 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 29701/B

 Účet predávajúceho : Tatra Banka 2629126080/1100
 Email: vitafit@vitafit.sk
 Tel. číslo mob. : 0905 448 715

 

 Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami v zmysle
 § 409 a nasl. Obch. Zákonníka sa objednávka považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 Predmetom predaja sú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu.

 2. OBJEDNÁVKA TOVARU

 Tovar si môžete objednať úplným vyplnením objednávky v elektronickom obchode, alebo emailom na adrese vitafit@vitafit.sk, prípadne telefonicky.

 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 Dodanie tovaru predávajúci vybaví do 7 pracovných dní a odoslanie potvrdí e-mailom, pripadne telefonicky. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.


 Predavajúci sa zaväzuje dodať objednaný druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase potvrdenej objednávky. V niektorých prípadoch pri výrobku môže byť uverejnená ilustračná fotka. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar bez udania dôvodu, najmä ak vzniknú pochybnosti o serióznom jednaní objednávateľa, toto nedodanie oznámi e-mailom do 7 dní od objednania.
 Predávajúci môže kupujúceho kontaktovať dodatočne telefonicky, e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

 Predávajúci má právo na zaplatenie dohodnutej ceny od kupujúceho za dodaný tovar pri prevzatí zásielky v termíne splatnosti.

 Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu pri prevzatí zásielky v termíne splatnosti.

 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po potvrdení objednávky predávajúcim.

 3. DODACIE PODMIENKY

 Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu poštou alebo na požiadanie kupujúceho inou dopred dohodnutou formou.

 Ak je tovar na sklade, bude najneskôr odoslaný kupujúcemu do 7  prac. dní od automatického potvrdenia objednávky.

 Pri platbe vopred na účet najneskôr do 7  prac. dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

 V prípade, že predávajúci nebude schopný odoslať tovar v uvedených lehotách, uvedenú skutočnosť kupujúcemu oznámi emailom.

 Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje kupujúcemu poplatky vo výške:

 Slovenská pošta, a. s. - dobierka alebo platba vopred na účet:

 5,00 €  pre nákup do 100 €  bez DPH
 7,00 €  pre nákup za viac ako 100 €  bez DPH.

Kuriérska služba

 4,58 €  pre nákup do 100 €  bez DPH
 pre nákup za viac ako 100 €  bez DPH platba podľa tarifných podmienok kurierskej služby.

Poznámka: Tovar posielame aj do zahraničia pri platbe na účet vopred.

4. VRÁTENIE TOVARU

 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky kupujúceho v prípade, keď nevie zabezpečiť objednaný tovar, o tejto skutočnosti musí okamžite informovať kupujúceho. V prípade platby vopred mu vráti zaplatenú sumu za objednaný tovar v plnej výške, najneskôr do 14 pracovných dní na bankový účet kupujúceho.


 Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim v prípade chybných alebo neúplných kontaktných údajov uvedených v objednávke kupujúcim.

 V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a vrátiť nepoužitý a nepoškodený tovar do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

 Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

 - písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí

 - ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho za nasledujúcich podmienok:

 1.      tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
 2.      tovar nesmie byť použitý
 3.      tovar musí byť nepoškodený,
 4.      tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, dokladu o kúpe atd.

 - tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy, nie na dobierku

 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar poštovou poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

 Kupujúci môže emailom zrušiť objednávku bez storno poplatkov len do doby, pokiaľ mu predávajúci emailom alebo telefonicky nepotvrdil objednávku.

 V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, bude tento poslaný späť na náklady kupujúceho.

 V prípade nevyzdvihnutia zásielky si VitaFit s.r.o. vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu obojsmerné prepravné náklady na zásielku v plnej výške podľa cenníka doručovatelskej služby.

 V prípade nadrozmerných zásielok (nad 15 kg) je poplatok za doručenie dojednaný individuálne.

 5. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE

 Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v elektronickom obchode VitaFit s.r.o.  je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa predaja tovaru predávajúcim.

 Reklamácie výrobnej vady tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu nebudú uznané.

 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci, alebo jej častí spôsobené nadmerným používaním, alebo poškodení zvieraťom, alebo využitím produktu na iný účel, ako ku ktorému je určený.

 Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu spolu so záručným listom, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

 Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom a v originálnom obale.

 Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

 Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

 Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 Miestom na doručenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho alebo poštová adresa P. O. Box 229, 850 00 Bratislava


 6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Poskytnutie údajov je zo strany kupujúceho dobrovoľné. Osobné dáta kupujúcich považujeme za prísne dôverné.

 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho