Záruky, reklamácie

ZÁRUKY, REKLAMÁCIE

Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

Záručná doba na výrobnú vadu na všetok ponúkaný tovar v elektronickom obchode  VitaFit s.r.o.  je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa predaja tovaru predávajúcim.

Reklamácie výrobnej vady tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu nebudú uznané.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci, alebo jej častí spôsobené nadmerným používaním, alebo poškodení zvieraťom, alebo využitím produktu na iný účel, ako ku ktorému je určený.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu spolu so záručným listom, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Miestom na doručenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho alebo poštová adresa P. O. Box 229, 850 00 Bratislava