Objednávanie tovaru

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Tovar si môžete objednať úplným vyplnením objednávky v elektronickom obchode na www.vitafit.sk , alebo emailom na adrese vitafit@vitafit.sk, prípadne telefonicky      na č. 0905 448 715.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín e-mailom, pripadne telefonicky. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

Predavajúci sa zaväzuje dodať objednaný druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase potvrdenej objednávky. V niektorých prípadoch pri výrobku môže byť uverejnená ilustračná fotka. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar bez udania dôvodu, najmä ak vzniknú pochybnosti o serióznom jednaní objednávateľa, toto nedodanie oznámi e-mailom do 7 dní od objednania.
Predávajúci môže kupujúceho kontaktovať dodatočne telefonicky, e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

Predávajúci má právo na zaplatenie dohodnutej ceny od kupujúceho za dodaný tovar pri prevzatí zásielky v termíne splatnosti.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu pri prevzatí zásielky v termíne splatnosti.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po potvrdení objednávky predávajúcim.

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami v zmysle § 409 a nasl. Obch. Zákonníka sa objednávka považuje za návrh       na uzatvorenie kúpnej zmluvy.